Yimou Zhang - Frameby

Movies and tv shows of Yimou Zhang

The Great Wall (2016) poster
Gui lai (Coming Home) (2014) poster
Jin líng shí san chai (The Flowers of War) (2011) poster
Shan zha shu zhi lian (Under the Hawthorn Tree) (2010) poster
San qiang pai an jing qi (A Woman, a Gun and a Noodle Shop) (2009) poster
Man cheng jin dai huang jin jia (Curse of the Golden Flower) (2006) poster
Qian li zou dan qi (Riding Alone for Thousands of Miles) (2005) poster
Shi mian mai fu (House of Flying Daggers) (2004) poster
Ying xiong (Hero) (2002) poster
Xing fu shi guang (Happy Times) (2000) poster
Yi ge dou bu neng shao (Not One Less) (1999) poster
Wo de fu qin mu qin (The Road Home) (1999) poster
You hua hao hao shuo (Keep Cool) (1997) poster
Yao a yao, yao dao wai po qiao (Shanghai Triad) (1995) poster
Huo zhe (To Live) (1994) poster
Qiu Ju da guan si (The Story of Qiu Ju) (1992) poster
Da hong deng long gao gao gua (Raise the Red Lantern) (1991) poster
Ju Dou (1990) poster
Hong gao liang (Red Sorghum) (1987) poster
^ Back to Top