Movies and tv series of Hao Ning

Xin hua lu fang (Breakup Buddies) (2014)
Wu ren qu (No Man's Land) (2013)
Feng kuang de sai che (Silver Medallist) (2009)
Feng kuang de shi tou (Crazy Stone) (2006)
Lü cao di (Mongolian Ping Pong) (2005)