Oleg Efremov's movies and tv series

Tri topolya na Plyushchikhe (Three Poplars at Plyuschikha Street) (1968)
Beregis avtomobilya (Watch Out for the Automobile) (1966)