Raymond Lam's movies and tv series

Yang jia jiang (Saving General Yang) (2013)
Bu er shen tan (Badge of Fury) (2013)
Bai she chuan shuo (The Sorcerer and the White Snake) (2011)