Yakov Protazanov's movies and tv series

Shakhmatnaya goryachka (Chess Fever) (1925)